Regulamin Sklepu Internetowego www.dandekor.pl z dn. 06 Grudnia 2018 r.

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego DanDekor, a także zasady dostaw zamówionych produktów do Kupującego.

Sklep Internetowy DanDekor działający pod adresem www.dandecor.pl prowadzony jest przez Danutę Durlej „DanDekor” z siedzibą pod adresem Lechów 64, 26-004 Bieliny, NIP: 6572139475, REGON: 381035859.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep DanDekor prowadzi sprzedaż detaliczną produktów gipsowych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją zasad objętych niniejszym Regulaminem i ze zobowiązaniem Kupującego do ich przestrzegania.
 3. Z oferty Sklepu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne.
 4. Do korzystania z usług Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. Prawidłowe funkcjonowanie serwisu wymaga włączenia opcji obsługi plików typu "cookies” na komputerze Kupującego.
 5. Kupujący może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych:
  Adres przedsiębiorstwa: Lechów 64, 26-004 Bieliny
  Adres poczty elektronicznej: sklep@dandekor.pl
  Numer telefonu: 607-183-592

§2. Definicje

 1. Kupujący– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca – Danuta Durlej „ NIP: 6572139475, REGON: 381035859.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.dandekor.pl
 4. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Towar – produkty prezentowane na stronie Sklepu, których dotyczy umowa sprzedaży.

§3. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego. Zamówienia przyjmowane są 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyjątkiem przerw technicznych niezbędnych do przeprowadzenia prac administracyjnych na stronie Sklepu.
 2. Kupujący składa zamówienie wybierając produkty (klikając „Dodaj do koszyka”) a po ich skompletowaniu zatwierdzając formularz zamówienia. Po zatwierdzeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na podany podczas zamówienia adres mailowy. W momencie potwierdzenia zamówienia przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sklepem internetowym DanDekora, a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 3. W ofercie Sklepu znajdują się produkty o zmiennej wadze (niepaczkowane lub paczkowane ręcznie). A także cenę brutto za mb wskazaną pod ceną.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Akceptacja Zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia". Realizacja zamówienia możliwa jest tylko po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie Sklepu.
 5. Rejestracja w sklepie internetowym wymaga podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 6. Przyjęcie zamówienia przez Sklep zostaje potwierdzone poprzez wysłanie Kupującemu wiadomości mailowej. Sklep nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Kupującego adres e-mail spowodowane blokowaniem lub usuwaniem maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Kupującego lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 7. Złożone zamówienie nie może być anulowane. Przy dużej ilości zamówień pewnych produktów może zatem czasem zabraknąć. Sklep dołoży wszelkich starań, by były to sytuacje sporadyczne, jednak w razie wystąpienia takiej sytuacji sklep skontaktuje się z Kupującym (na podany adres mailowy lub nr telefonu), by ustalić dokładny termin realizacji zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Dokument sprzedaży (paragon) jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży.
 10. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 11. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe.

§4. Formy płatności

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić:

 1. Przelewem elektronicznym za pośrednictwem platformy Przelewy24 bezpośrednio w trakcie składania zamówienia. Przy wyborze powyższej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty. Po zaznaczeniu tej formy płatności Kupujący przekierowywany jest na stronę www.przelewy24.pl. Przy powyższej formie płatności w ciągu kilkunastu minut Sklep otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności za zamówienie.
 2. Przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy Przedsiębiorcy: Dane właściciela konta: Danuta Durlej „DanDekor”, Lechów 64, 26-004 Bieliny Nr rachunku: 17156000132008362540000001 Bank: Getin Noble

  Przy wyborze powyższej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty, lecz należy upewnić się, że płatność za Zamówienie dotrze na rachunek sklepu lub potwierdzenie przelewu wygenerowane przez bank Kupującego zostanie przesłane na adres: sklep@dandekor.pl w terminie wymaganym do realizacji zamówienia.

  Gdy Kupujący dokona płatności przelewem elektronicznym za zamówienie, a zamówienie zostanie anulowane przez Sklep cała kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.

§5. Dostawy

Dostawy są do uzgodnienia między Sprzedającym, a Kupującym

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu w formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§7. Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionych u Przedsiębiorcy Towarów Kupujący ma prawo do reklamacji. Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sklep niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, ale nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie dane adresowe Przedsiębiorcy.
 3. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Towarów.
 4. W przypadku odbioru własnego z samochodu firmowego, Kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu zakupów sprawdzić zawartość paczki i zgłosić na miejscu przedstawicielowi Sklepu ewentualne zastrzeżenia co do jakości produktów.
 5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Kupujący zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta drogą mailową.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu a jego zdjęciem na stronie internetowej Sklepu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

§8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
 • pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Rejestracja w Sklepie wymaga zgody Kupującego na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień. Kupujący zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu dandekor.pl jest Danuta Durlej „ DanDekor” z siedzibą pod adresem Lechów 64, 26-004 Bieliny, NIP: 6572139475, REGON: 381035859. Dane kontaktowe: tel. 607 183 592, adres e-mail: sklep@dandekor.pl
 3. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej dandekor.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DanDekor – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z DanDekor.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne DanDekor w celu obsługi portalu www.dandekor.pl , oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością DanDekor (biuro księgowe).
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  3. PayPro Sp. z o.o. - podmiot świadczący usługi płatności on-line (serwis Przelewy24)
 7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do DanDekor z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 3. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie dandekor.pl.
 4. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu dandekor.pl